Logo
Dark Light
Bumerang - Yazarkafe
Anayasa Değişikliği 1
Bu yazı  305 kere görüntülenmiş olup, YAZARın kendi görüşlerini ifade eder...

Değerli Türk Milleti, 16 Nisan 2017 tarihinde, laik, bağımsız, hukukun üstün olduğu çağdaş Türkiye Cumhuriyeti devletimizde, Türk milletinin önüne değiştirilmesi istenen bir anayasa değişikliği paketi kondu.

Ne yazık ki, küresel ve yandaş yazılı, görsel ve sesli basının da değişecek anayasa paketi hakkında net gerçek bilgileri vermiyorlar. Anayasa değişiklik paketi sanki tek elden yönetiliyor. Karşı çıkanlar, tek adam, diktatör deyimlerinden başka bir sözcük kullanmıyor. Anayasa paketini değiştirilmesini isteyenler de, anayasa maddelerinden değil de, terör ve güçlü ekonomiden falan bahsediyorlar. Hiç kimse değiştirilecek anayasa paketinin maddelerinden bahsetmiyorlar.

Ben bir gazeteci olarak, Türk milleti için değiştirilmesi istenen 18 maddelik anayasa paketini bütün detaylarını inceledim ve Türk milletinin önüne getiriyorum. Geleceğiniz için okuyun ve karar verin. Anayasa paketinin detaylarını anlatmaya geçmeden önce ABD cephesinde,  durumunu en iyi özetleyen, CIA eski Türkiye şefi, Paul Bernard Henze‘nin 2006’da Beyaz Saray‘a sunduğu Türkiye raporudur. Bu raporda;

Türkiye’nin bu şekliyle, Amerikan politikalarının yanında olacağından emin olamayız. Ülkeyi kuranlar, denetim mekanizmasını çok sıkı tutmuşlar. Hükümeti ikna ettiğimizde Meclis; Meclis’i ikna ettiğimizde, Ordu; orduyu ikna ettiğimizde Yargı karşımıza geçebiliyor. Eğer Amerika’nın çıkarı Türkiye’de bir federal devlet kurulması ise mutlaka ve öncelikle yargı, ordu, meclis ve hükümeti tek elde toplayan Başkanlık rejimine geçilmelidir. Bir kişiyi ikna etmek, birbirini denetleyen yapıyı ikna etmekten çok daha kolay olacaktır. Eğer o bir kişi Amerikan çıkarlarını yardım etmek konusunda tereddüt ederse, bir kişi üzerine kurulmuş yapıyı yıkmak Amerika için sorun olmaz” diye yazmaktadır.

Poul Henze’nin bu sözünden sonra, Türk milletinin kendi geleceği için değiştireceği anayasa paketini çok iyi analiz etmelidir. Buyurun bakalım değişecek anayasa maddelerine:

1 Şubat 2017 Cumartesi, Resmi Gazete, Sayı: 29976, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda değişiklik yapılmasına dair kanun, Kanun No. 6771  

MADDE 1 – 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9 uncu maddesine “bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tarafsız” ibaresi eklenmiştir. Mevcut MADDE 9- “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.” Değişiklikten sonra; Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız “ve tarafsız” mahkemelerce kullanılır şeklinde okunacak.

MADDE 2 – 2709 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde yer alan “beş yüz elli” ibaresi “altı yüz” şeklinde değiştirilmiştir. Mevcut MADDE 75- Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen beş yüz elli milletvekilinden oluşur. Değişik: 17.5.1987 – 3361/2 mad; 23.7.1995- 4121/8 md.1995 yılında yapılan değişiklikle 450 olan milletvekili sayısı 550’ye çıkmıştı) Anayasa değişirse milletvekili sayısı 600 olacak.

MADDE 3 – 2709 sayılı Kanunun 76ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yirmibeş” ibaresi “Onsekiz” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar,” ibaresi “askerlikle ilişiği olanlar,” şeklinde değiştirilmiştir. Mevcut MADDE 76- Yirmi beş yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir. Yasa değiştikten sonra; “18 yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir” olacaktır. 2. fıkrada yazan “En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar” değişiklikten sonra; “En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, askerlikle ilişiği olanlar” şeklinde yazılacaktır.

Anayasa değişikliği ile 18 yaşındaki gençlere milletvekilliğinin önünü açtık diyenler, aynı maddede yaptıkları değişiklikle, 18 yaşındaki gençlerin askerlik yapma şartını koymalarıyla erkek gençlerin milletvekili olma şansı ortadan kalkmış oluyor. “18 yaşındaki gençlere milletvekilliği yolunu açtık, gençlere güvenmiyorlar, Fatih padişah olduğunda kaç yaşındaydı” diye açıklama yapıyorlar. Birincisi Fatih Sultan Mehmet sıradan vatandaş değil, Padişah çocuğu. Bu örnekten yola çıkarsak, arka sokaklardaki 18 yaşındaki vatandaşlarımızın milletvekili olamayacağı, parası ve zengin olan soylu sillelerin çocukları vekil olabilecek. Askerlik şartı olduğuna göre 18 yaşındaki kızların yolu açılmış oluyor (Genç kızlarımız, ülkemizdeki kadın millet vekili sayısına baktıklarında bu yasanın kendileri için ne kadar yararlı olduğunu düşünmelidirler). 21 yaşını bitirip askerliğin yapmış olan erkekler de ancak milletvekili olabiliyor.

Anayasanın 76. Maddesinde yapılacak milletvekili yaş sınırı için Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’ın 15 Marta Sözcü Gazetesi’ne yaptığı açıklama da; “Öyle sokaktan 18 yaşındaki genci getirip milletvekili yapacak halimiz yok” demesi, yukarıda Padişah çocuğu Fatih Sultan Mehmet örneği birebir örtüşmektedir. Gençler için yapılacak bu değişiklik muhtemelen gençlerin oyunu alarak anayasa paketinin tamamı üzerinde etkili oy toplamak içindir.

Türk milleti ve Türk gençliği bu yasayı iyi anlamalı ki, kendi geleceğine yön verebilsinler.

MADDE 4 – 2709 sayılı Kanunun 77 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “C. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi” Mevcut 77 maddenin başlığı; “C. Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçim dönemi” şeklinde iken; “C. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi” olarak değişecektir.

MADDE 77 – Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde 101 inci maddedeki usule göre ikinci oylama yapılır. Mevcut MADDE 77- Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri dört yılda bir yapılır. Meclis, bu süre dolmadan seçimin yenilenmesine karar verebileceği gibi, Anayasada belirtilen şartlar altında Cumhurbaşkanınca verilecek karara göre de seçimler yenilenir. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri, yeni Meclisin seçilmesine kadar sürer diye yazar. Değişiklikten sonra; “Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir” şeklini alacaktır. Mevcutta bulunan 77 maddenin 2. Bendindeki; “Meclis, bu süre dolmadan seçimin yenilenmesine karar verebileceği gibi, Anayasada belirtilen şartlar altında Cumhurbaşkanınca verilecek karara göre de seçimler yenilenir. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir”  yazılımı anladığım kadarıyla ortadan kalkıyor. Neden derseniz, 2. bendindeki “Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir”  sözcüğü değişecek maddeye eklenmiş olmasıdır. 77 maddenin 3. Bendi, “Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri, yeni Meclisin seçilmesine kadar sürer”  cümlesi yerinde kalıyor.

MADDE 5 – 2709 sayılı Kanunun 87 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Değişecek yeni anayasa maddesi yazılımı; “MADDE 87 – Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir”.

Mevcut Anayasada MADDE 87. – Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesinhesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek 5. maddede yapılan anayasa değişikliği ile; “mevcutta bulunan Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek” cümlesi çıkarılıyor.

Sizin anlayacağınız; bu anayasa değişikliği yapıldıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisine seçilen milletvekilleri “Bakanlar kurulunu ve bakanları” denetleyemeyecektir. Milletin seçeceği milletin vekilleri bakanlar kurulunu ve bakanlara hesap soramayacaktır. Denetim yetkisi tamamen ortadan kalkıyor. Yine, “Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek” cümlesi de ortadan kalkınca, TBM Meclisinin yasama çıkarma yetkileri tırpanlanmış oluyor.  Devamın okuyacağınız maddelerde “Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi” nasıl yapılacağını göreceksiniz.

Türk milleti olarak değiştireceğiniz anayasa maddelerini mutlaka okumanız gerekir. Sakın ha okumadan karar vermeyiniz. Çünkü değiştirteceğiniz Anayasa gelecekte yaşayacağınız yasalar olacaktır. Devam edecek.

Süleyman Türkoğlu

Bu yazı için bir yorum yap..*


        

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ve imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır. Yazı ve yorumlar hiçbir şekilde sitemizin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Bunlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
                

Eser Ürküt   Eser ÜRKÜT   eser@egehaberleri.net

 

01 Ekim 2019

Kültür seviyeleri birbirlerinden farklı iki ailenin bir piknikte yollarının kesişmesinin eğlenceli hikayesi sizi ç... devamı

Melahat Erten Tekeşin

 

 

  Melahat Erten TEKEŞİN   melahattekesin@gmail.com

 

25 Kasım 2019

“Çocuk yaşta kaybetmiştim annemi” diye söze başlamıştı Ali, hikayesini dinliyoruz: “Annemin sıcak kucağından, kade... devamı

Zeren Dağdeviren

 

 

  Zeren DAĞDEVİREN   zeren@egehaberleri.net

 

06 Kasım 2019

Sultan II. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan ilk tıp okuludur. Yapımına 1894'de başlanmış ve 1903 yılında tamam... devamı

Hüseyin Bora Çelik

 

 

  Hüseyin Bora ÇELİK   hboracelik@gmail.com

 

01 Aralık 2019

Evet yanlış duymadınız, proje çocuk! Kendi hayallerini, istek ve arzularını yerine getiremeyen anne babalar, bu is... devamı

Mahmut Taylan Tüfek

 

 

  Mahmut Taylan TÜFEK   mtaylan.tufek@gmail.com

 

18 Nisan 2018

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ne kadar tanıyoruz bunu bilmeden onun hakkında yapılan konuşmalar doğru değildir. Benc... devamı

Süleyman Türkoğlu

 

 

  Süleyman TÜRKOĞLU   suleymanturkoglu333@gmail.com

 

23 Mayıs 2018

Küresel çetelerin çocuklarının yaptığı 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra Türk milletine sinsice dayatılan Neo ... devamı

Ekrem Örsoğlu

 

 

  Ekrem ÖRSOĞLU   zeus@egehaberleri.net

 

26 Kasım 2019

İstesek de istemesek de kendimizi öyle bir yaşamın içerisinde bulduk ki, artık günlük yaşananların takibinde bile ... devamı

 

Ege Haberleri

Son Yorumlar