Logo
Dark Light
Bumerang - Yazarkafe
Yeşilyurt kasabasını tanıyalım..
Bu yazı  3.8720 kere görüntülenmiş olup, YAZARın kendi görüşlerini ifade eder...

Yeşilyurt;Manisa İli, Alaşehir İlçesine bağlı bir kasabadır. İlçeye uzaklığı 15 km dır. İlçenin doğusundadır. Alaşehir ilçesinin en eski kasabası durumundadır.Araştırmalara ve tespitlere göre 750 800 yıllık bir tarihi vardır.İlçemiz toprakları üstünde kurulan hakimiyetleri Türk tarihinden itibaren ana hatları şöyle ele alabiliriz.

1.Selçuklular Dönemi

1071 Malazgirt Zaferi ile Türklere açılan Anadolu kapılarından akın akın gelen Türk oymakları, Anadolu içlerine doğru yayılmaya başladılar. Bölgemize gelen ilk Türk askerleri, Kutalmışoğlu Süleyman Bey komutasındaki askerlerdir.Bu dönemlerde Alaşehir Selçuklularla Bizanslılar arasında bir kaç kez el değişmiştir.

2.Beylikler Dönemi

Selçuklular döneminde Türkmen beyleri,sınır boylarına yerleştirilirlerdi.Anadolu’da Moğol istilaları başlamış Anadolu Selçuklu Devleti yıkılmıştır.Bölgemizde Germiyanoğulları Beyliği ve Aydınoğulları Beyliği etkili olmuştur.

3.Osmanlı Dönemi

Osmanlı,Selçukluların uç beyliklerindendir.Beylikler arasında birliği sağlayan her geçen gün topraklarını genişleten Osmanlı Devleti 1299 yılında kuruldu.Alaşehir Yıldırım Beyazıt tarafından 1389 yılında feth edildi.Bizanslıların önemli merkezi olan ve kurulduğu günden itibaren philedelphia olarak anılan şehrin adını Yıldırım Beyazıt Alaşehir olarak değiştirmiştir.XIV.Yüzyıl Divan Şiirimizin en büyük şairi ve Divan Şiirimizin kurucularından Ahmedi’nin şirinde Yıldırım Beyazıt Hazretleri ve Alaşehir’in adı geçmektedir.

“………………………………………….
………………………………………….
Çünkü oldu feth dani ana
Döndü kari mülkünden yana

Ne Alaşar kodu ne Saruhan
Ne Aydın ne Menteşe ne Germiyan.”

Anadolu’da yaşanan Timur hadisesinden sonra 22 yıl Cüneyd’in idaresine geçen Alaşehir; 1425 yılında II.Murat zamanında tekrar Osmanlı Devleti sınırları içine katılıp,1920 yılında Yunan işgaline kadar Türklerin egemenliği altındadır.

B.Kasabanın Tarihi

Kasabamıza kimlerin,nereden ve ne zaman geldikleri,nerelere yerleştiklerini bu bölümde anlatmaya çalışacağız.

1071 Malazgirt Meydan Muhaberesinde kazanılan zaferle Anadolu kapıları Türklere açıldı.Türk boyları Anadolu’ya akmaya başladılar.Süleyman Şah komutasındaki askerlerle Anadolu’nun içlerine kadar yayıldılar.Çetin mücadeleler verilerek her karış toprağını şehitlerin kanları ile sulayarak,Anadolu’yu Türklerin ikinci yurdu yaptılar.Büyük Türk milleti ile Anadolu kucaklaşarak etle kemik gibi birbirlerine yapıştılar.

Bu zaferden sonra Anadolu’ya akın eden göçler incelendiğinde Afyon civarına yerleşen ilk Türk kafilelerinin Afyon civarına yerleşen ilk Türk kafilelerinin Avşarlar olduğu görülecektir.Avşarlar Afyon civarında Türkleşme hareketinin çekirdeğini oluşturmuşlar ve öncülük etmişlerdir.Kasabamızın ilk kurucuları Afyon civarından (Emirdağ ve Murat dağı etekleri) gelen Avşar Yörükleridir.

Avşarlar konusunu biraz daha açalım. Oğuzların Bozok kolunun Yıldızhan grubuna mensuptur.Konar göçer bir hayat yaşayan Avşar Yörükleri Anadolu’nun fethi sırasında çok büyük rol oynamışlardır.Hüseyin Namık Orhun “Oğuzlara Dair” adlı eserinde Avşar kelimesinin Avş fiilinden geldiğini belirtmektedir.Kelime anlamı olarak söz dinleyen,itaat eden demektir.
Şu anda yaşadığımız topraklara yerleşen boy Avşar Yörükleridir.
İlk gelenler,Kepirler muhitine (Kara Mestan’ın bağının olduğu yer) yerleşmişlerdir.İlk gelenler hakkında değişik rivayetler vardır.Bunların 7 ile 15 arasında aile oldukları belirtilir.Yazılı bir kaynak olmaması sebebi ile bu durumu ifade etmek biraz güçtür.Ancak ister Kepirler ister Bağcılık Araştırma İstasyonu’nun olduğu yere ve ister bugünkü yerleşim alanına gelenler olsun bu üç yerde yerleşenleri şöyle belirtebiliriz.1.Kara veliler Kaya,Tel…2.Kuruşlar Kuruş…3.Tortuklar Tortuk…4.Gayıplar Kayıp…5.Darıcılar Kocagöz,Gökçe…6.Dini Kurular Boğa,Kaplan…7.Karahasanlar Eroğlu…8.Çamurcular Toker…9.Çapanlar Çetin…10.Sarılar Tavukçu…11.Arap Kayalar Devrik…12.Tanılar Tanı…13.Bölükbaşılar Uslu,Arı,Aslan…14.Deli Osmanlar Gök…15.Molla İbrahimler Tanyu… İlk gelenler olarak belirtilen bu aileler,yaptığımız araştırma ve tespite göre 1200 lü yıllarda gelmişlerdir.Burada bir müddet kaldıktan sonra oturdukları yerlerin bataklık haline gelmesinden dolayı Bağcılık Araştırma İstasyonu’nun olduğu yere yerleşmişlerdir.Burada tamamen yerleşik hayata geçmişlerdir.

250 veya 300 yıl bu yerleşim alanında kalmışlardır.Yaşanılan bu yerden de aynı sebeple ayrılarak Çakmak Dede Türbesinin çevrelerine yerleşmişlerdir.Buralara daha sonra Uşak-Eşme ve köylerinden gelenler olmuştur.Çoğunluk Deli Hıdırlı’dandır.
1671 yılında Alaşehir’i ziyaret eden Evliya Çelebi ünlü seyahatnamesinde (9.cilt) Alaşehir’in 78 köyü olduğunu belirtmiştir.Kasabamızda yaşayanların nereden,ne zaman gelip,nerelere yerleştiklerini,hangi boy’a mensup olduklarını kısaca belirttikten sonra şimdi de adını nasıl aldığını kısaca belirtmeye çalışalım.
ADININ KAYNAĞI:İlk gelenlerin yerleştikleri ilk yer bir yol kenarıdır.Bu yol ilk çağlarda Lidya Kralı Giges tarafından İyonyalılar ve Asurlar arasında bir transit merkezi oluşturmak için yaptırılmıştır.Efes’ten başlayarak Irak’taki Sus şehrine kadar uzanmaktadır.Sart’tan geçerek Sobran Köyü’ne ve oradaki kanal yolu boyunca uzanıp Üzümlü (Katırlı) Köyü ve kepirlerden geçerek,Bağlıca Köyünden bugünkü asfalt yolu bağlanmaktadır. Kasabamızın sınırlarından geçen bu yol tarihi kral yoludur.
50-60 yıl öncesine kadar kervan taşımacılığı yapılan yolun eski etkinliği ve hareketliliği kaybolmuştur.Bunun sebebi ise taşımacılıkta vasıtaların hayata girmesidir.
İlkçağlarda yapılan bu yolu görmek için zaman zaman turistlerin geldiği görülmüştür.Kasabada bu yola”süse yolu” denilmektedir.İlk gelenlere istinaden”Deliller”adını aldığı söylense de,esas olarak kervanlara kılavuzluk yapmalarından dolayı bu adı almıştır.Belirtilen bu yolda kervan taşımacılığı hareketlidir.Doğu ile batı arasında ticari ilişkiler daha canlıdır.Zengin tüccarların geçtiği bu yol üzerinde,zaman zaman beliren eşkıyalar kervanları alıkoymakta,tüccarları soymaktaydı.
Tüccarlar ve diğer kervan sahipleri can ve mallarını her an yitirmenin korkusunu yaşamaktadırlar.Bunun üzerine yol üzerindeki insanlara kılavuzluk yaptırmaya başlarlar.Karşılıklı olarak ücret öderler.Bu kılavuzlar,kervanların kendi bölgesi içinde rahat ve huzurlu gidip gelmelerini sağlarlar.Bu bölgedeki kervancılar artık çok rahattırlar.Buradaki kılavuzların ünü her geçen gün daha da artar.Kılavuzluk yapmakta nam salan bu yerleşim biriminin adı Deliller olarak anılır ve bu adı alır.Delil kelimesinin anlamı kılavuzluk etmek,yol göstermek,haber vermek,öncülük etmektir.

İlk gelenlerin öncü kabul edilmesiyle Deliller olduğu da belirtilmektedir. Uzun yıllar Deliller olarak anılmıştır.Zamanla Deliler olmuştur.Bu adı almalarının başlıca iki sebebi vardır.
Birinci sebebi Deliller ismindeki ortada bulunan”l” ünsüzünün düşmesinden kaynaklanmıştır.
İkincisi,savaşlarda delice cesaret göstermeleri ve atılganlıklarından dolayıdır.
Araştırma ve tespitimize göre bunlardan ikincisi daha kuvvetli bir ihtimaldir.Çünkü Türkler Anadolu’ya geldiklerinden itibaren burasını kendilerine vatan yapabilmek için çetin savaşlarda bulunmuşlardır.Bu durum Osmanlı döneminde de devam etmiştir.Bu dönemlerde yapılan savaşlarda gösterdikleri delice cesaret ve atılganlıklarından dolayı Deliler adını almıştır.‘Korkusuz, Gözü pek, atılgan’ anlamındadır. Ayrıca ‘deli’ Osmanlı Devleti’nde maiyet askerlerinden bir zümrenin adıdır. Bunlar sefere ordunun önünde giderler, savaş sırasında gözlerini budaktan sakınmayarak düşman saflarını yarar, taburlarını deler, canlı esirler alarak düşman hakkında bilgi edinilmesini sağlardı.
16. yüzyılda başlarına kurt benekli sırtlan veya pars gibi vahşi hayvan derisinden yapılmış ve üzerine kartal tüyü takılmış kalpak giyen delilerin elbiseleri de arslan, kaplan veya tilki postundan, şalvarı ise kurt veya ayı derisindendi. Ayaklarına sivri burunlu, yüksek ökçeli, çıkrık mahmuzlu ‘serhatlik’ denilen çizme giyerlerdi.
Delilerin bindiği atlar çevik, kuvvetli ve uzun koşulara dayanıklıydı. Atların örtüsü de arslan, kaplan, tilki gibi vahşi hayvan derisindendi. Silah olarak eğri pala, tekne kalkan, kostaniçe denilen orta uzunlukta mızrak, kılıç, balta ve bozdoğan kullanırlar, kalkanlarını kuştüyleriyle süslerlerdi. Daha sonraları omuzlarında fitilli tüfek, bellerinde tabanca taşımaya başlamışlardır.
Deliler her birine ‘bayrak’ denilen 50-60 kişilik ocaklara ayrılırlardı. Birkaç bayrak birleştirilerek bir deli başının emrine verilirdi. Deli başların emrinde ‘gönüllü ağası, bölük ağası’ ünvanlarını taşıyan daha küçük rütbeli deli zabitleri vardı. (Bk. Aynı eserden konu hakkında geniş bilgi için bakınız Türkiye diyanet vakfı İslam Ansiklopedisi)
1946 yılında kadar köyün adı deliler’ dir. Bu tarihte Yeşilyurt olarak değiştirilmiştir.
Alaşehir ilçe kaymakamı Fazıl Kaftanoğlu Bey köye gelmiş, Muhtar hasan Türkmen, Başöğretmen Hüseyin Er ile birlikte, köy halkınında katılmasıyla köyde gezinti yapmışlardır. Bu gezinti sırasında deliler köyü eşrafından Hüseyin Uçar köyün adının düz bir alanda yeşilliklerle kaplı olması sebebi ile ‘Yeşilova’ olmasını istemesi üzerine kaymakam Fazıl Kaftanoğlu’ da “Hüseyin Ağa Burasının adını vereyim bu güzel ve şirin köyün adı Yeşilyurt olsun demiştir.”Yeşilliklerinin bolca olmasından dolayı bu adı almıştır.Bakanlığın onayı alınarak Deliler adı Yeşilyurt olarak değiştirilmiştir.

Yeşilyurt adı kasabamıza yakışmaktadır.Adına uygun yeşillikte olması için özel günlerimizde(evlilik yıldönümü,doğum günleri,bayramlar v.b.gibi)evlerimize bağ ve bahçelerimize ağaç dikmeli,yılda bir defa olmak üzere gelenek haline getirip her yıl ağaç dikme şenlikleri yaparak insanlarımızın birlik ve beraberliklerini sağlamalı,beldemizin problemlerini çözmede yarışılmalıdır ki gelecek nesillerden ödünç aldığımız Yeşilyurt’u şanımıza yaraşır bir şekilde bırakalım Bu görev hepimizindir saygı değer Yeşilyurtlular…C.İşgalden Önce ve İşgal Yılları Bu bölümde Birinci Dünya Savaşı yılları ile Yunan İşgali yıllarını Aktarmaya çalışacağız.
1.Birinci Dünya Savaşı İlçemiz Alaşehir, Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır . Alaşehir,in Osmanlı topraklarına girmesiyle köyümüz Deliler (Yeşilyurt ) de Osmanlı idaresiyle girmiştir.
Bu dönemlerde burada yaşayan Rumlar Türklerden gördükleri hoşgörü ve iyi muameleden dolayı bulundukları yerlerde kalmışlardır. 12 veya 15 hane oldukları belirtilmektedir. Alaşehir ‘de bir dernek kurmuşlardır. Bu dernek Türklerle Rumların aralarının bozulmasına sebep olmuştur. Yerli Rumlar, Bu derneğin kuvvetli propagandaların tesirinde kalmışlardır.sinsi bir şekilde Türk düşmanlığı fikri ön plana çıkarılmış ve bu hareketler zamanla gelişerek kök salmışlardır.Delillerde bulunan Rumlar da bu dernekle işbirliği yapmışlardır.Onların çalışmalarına katılmışlardır.Temmuz 1914 de başlayan birinci dünya savaşı 4 yıl sürmüş,milyonlarca insan ölmüştür.Bu kanlı savaşa deliller köyünden yüzden fazla insan katılmış,bir çoğu geri dönmemiştir. Savaşın hangi cephesinde,kimlerin gazi,kimlerin şehit olduğu tek tek belirtmenin ne kadar güç olduğu s götürmez bir gerçektir.Ancak araştırmalarımızın neticesinde bu savaşa katılanları tespit edebildiğimiz kadarı ile aşağıya çıkardık. Bunların bir kısmı cephede kalmışlar,bir kısmı da köye geri dönmüş olup burada vefat etmişlerdir.
KASABAMIZIN BUGÜNÜ
Adını yeşilliklerin bolca olmasından alan Yeşilyurt Alaşehir – Eşme – Uşak karayolu üzerinde kurulmuştur.

Hasan Türkmen’in muhtarlığı döneminde adını almıştır.
Ahmet Karaaslan’ın muhtarlığı döneminde 1959 yılında bucak olmuştur. Yeşilyurt Köyü’nün bucak merkezi olmasıyla Caberkamara, Caberburhan, İsmail bey,Aydoğdu ve Sobran köyleri buraya bağlanmıştır.

İlk bucak müdürü Adil Eray’dır.1975 yılından sonra yapılan değişikliklerle
Bucak müdürlüğüne atanmamıştır. En son bucak müdürü Muzaffer Apaydın dır.Yeşilyurt’ta 7 bucak müdürü görev yapmıştır.

Ali Şahin ‘in muhtarlığı döneminde 1961 yılında nüfus müdürlüğü kurulmuş, nüfus memuru olarak Muzaffer Sarıca görev yapmıştır. 1974 yılında bucaklarda bulunan nüfus müdürlüğü uygulamalarına son verilerek ilçe merkezine alınmıştır.

Aynı dönemde 1963 yılında jeneratörle aydınlatma faaliyetleri başlamıştır. Aydınlatma günde 4 saat yapılmıştır. 99 abonesi vardır. Jeneratörle aydınlatma yapılmadan önce gaz lambası ve pompalı lüks kullanılmıştır. Gaz lambasını ve pompalı lüksü ilk getiren Adem Gülcü’dür.

Ana hatları yapılmış telleri çekilmiş olan iç döşeme ve bazı eksikleri de iller bankasınca karşılanarak 27.7.1970 tarihinde Salihli Demir köprü Barajı’ndan elektriğe kavuşmuştur.

Tek santralin yetersizliği üzerine 1995 yılında sulama ve aydınlatma amacıyla 10 adet daha santral ( Kabin ) yapılarak 1996 yılında bunlardan 5’i faaliyete geçmiştir. Diğer 5 santralin ihalesi yapıldıktan sonra hizmete girmesiyle 50 yıl elektrik problemini çözeceği belirtilmektedir.
Ali Şahinin muhtarlığı döneminde Yeşilyurt bucağında belediye teşkilatı kurulması için halk oylaması yapılmış olup; oylama neticesinde belediye teşkilatı kurulmuştur.

Belediye teşkilatını kurulmasıyla Yeşilyurt bucağında Fevzi Çakmak. Kurtuluş ve Namık Kemal mahalleleri oluşturulmuştur.

Kasabaya ilk serbest hekim olarak 1982 yılında doktor Alper AK gelmiştir.Burada bir yıl kalmıştır.Daha sonra serbest ekim olarak1986 yılının Nisan ayında Cengin Ön geren gelmiş olup halen kasabada serbest hekim olarak hizmet vermektedir.İlk eczane 1982 yılında Ahmet APAK tarafından açıldı.1yıl kaldı.Daha sonra 1983 yılında yeşilyurt eczanesi olarak Mustafa ÖNCÜ tarafından açıldı. Her geçen gün büyüyüp gelişmekte olan kasabamızın bazı çözüm bekleyen problemleri olsa da;yapılacak yeni hareket ve yatırımlarla ilçe olmaya aday bir yerdir.Yeşilyurt büyük düşünen insanları idareci olarak belirlemeli ve bunda etkin olarak görev almalıdır.Gelecek nesillere karşı bu konuda görev almak hepimizin tarihi sorumluluğudur.

Bu bölümde kurum ve kuruluşları tanıtacağız.

1-BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Halkın sosyal ihtiyaçlarının düzenli olarak yürütülmesi , mahalli ve müşterek ihtiyaçların karşılanması, kasabanın tanzim ve tertibi ile ilgili problemlerin çözülmesi yönündeki çalışmalar ile su,kanalizasyon olmak üzere alt yapı konusu, kolluk ekipleriyle ticari piyasanın denetimi belediyenin görevleri arasındadır.

Yeşilyurt belediyesi bakanlar kurulunun 20 Nisan 1963 gün ve 2772 sayılı kararnamesi ile kurulmuştur.

Başkan ve belediye meclis üyeleri 25 Mayıs 1964 tarihinde (İlk toplantı) toplanarak Yeşilyurt’ta belediye hizmetlerini başlatmaktadır. İlk belediye başkanı
İbrahim Uslu’dur.

Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere bugüne kadar 9 belediye başkanı görev yapmıştır.Kasabamızın bugünlere ulaşmasında büyük emekleri olan bu kişilere teşekkür ediyor, buradan saygılarımızı sunuyoruz.

Kasabamızda 1964 yılından günümüze kadar görev yapan başkan ve meclis üyelerini dönem itibarı ile şöyle belirtmek mümkündür.

1.Dönem (25 Mayıs 1964-17 Haziran 1968)
Başkan:İbrahim Uslu
Meclis Üyeleri:Himmet Tan, Halil Devrik, Mestan Günden, İbrahim Günay, Halil Erbaş, Mustafa Uç, Süleyman Kavgalı, Süleyman Kaplan, Veli Uçar, Osman Yavuz, Mehmet Akçay, Ahmet Karaaslan

2. Dönem ( 17 Haziran 1968-28 Aralık 1973)
Başkan:Halil Tek
Meclis Üyeleri:Ahmet Karaaslan, Veli Uçar, Mustafa Ata, Yusuf Yavuz, Bekir Derin, Süleyman Doğan, Yusuf Bilgi, Hasan Türkmen, İbrahim Günay, Mehmet Uslu, Ömer Güder, Emin Memiş

3.DÖNEM(17ARALIK1973-28ARALIK1977)
BAŞKAN:Halil Tek
Meclis Üyeleri:Mehmet Usta, Cavit Çakır,Ali Ata,İbrahim Ertürk, Tahir Can,Mehmet Uslu,Ahmet Kışla,İbrahim Günay,Mehmet Memiş,Ali Güder,Osman Ata,İbrahim Tunç.

4.DÖNEM(28 ARALIK1977-12 EYLÜL 1980)
BAŞKAN:Ahmet Tavukçu
Meclis Üyeleri:Halil Tek,Mehmet Gülecen,Ahmet Kaya,Mehmet Uzuner,Hasan Dönmez,Cavit Tortuk,Ali Şahin,Yusuf Aktop,Halil Doğan,Davut Ata,Ali Güder,İbrahim Süzer.

5. DÖNEM(12 EYLÜL 1980-9 NİSAN 1984)
12Eylül 1980 günü askeri idarenin yönetime el koyması ile, sıkıyönetim komutanlığınca Yeşilyurt Gazi ilkokulu Müdürü Yüksel Sın Belediye Başkanı olarak atandı. Meclis üyeliklerine öğretmenlerden Mustafa Göktürk ve Mustafa Pusmaz atanmıştır. Öğretmenlerin birkaç ay sonra istifa etmeleri üzerine belediye personelinden Yahya usta ile İsmail Şimşek atanmıştır.

6. Dönem (9 Nisan 1984-7 Nisan 1989)
Başkan:Halil Doğan
Meclis Üyeleri:Hücayettin Akçay,Ali Beler,İsmail Günay,Davut Devrik,Ali Tanı,Mehmet Uzuner,Ahmet Tavukçu,Nuri Gülcü,Turgut Meres.

7.DÖNEM (7 Nisan 1989-6 Nisan 1994)
Başkan:Halil Doğan
Meclis Üyeleri:Ali Beler,Ali Çiftçi,Ali Tanı,Davut Devrik,İbrahim oruç,Nefel Ertürk,İsmail Günay,Ali Topal,Mehmet Meres.

8.DÖNEM:(6 Nisan 1994-18 Nisan 1999)
Başkan:Hücayettin Akçay
Meclis Üyeleri:Eyüp Tavukçu,İbrahim Gülcü,Süleyman Doğan,Ömer Usta,İbrahim Ertürk,Ali Meres,Ali Süzer,Mustafa Karaca,Mustafa Erdoğan.

9.DÖNEM:( 18 Nisan 1999- ……..)
Başkan:Mehmet Beler
Meclis Üyeleri:İsmail Günay, Adem Eroğlu, Recep Sağ, İdris Doğan, Etem Okyaz, Tahir Can, Süleyman Doğan, Mehmet Günden,İbrahim Efe

Belediyenin Faaliyetleri:Belediyemizin faaliyetlerini Gerçekleştirilen Önemli Projeler, Gerçekleştirilecek Önemli Projeler olarak iki başlık halinde yetkili kişilerden aldığımız bilgileri aynen sunuyoruz.Çalışmalarda başarılar diliyoruz.

a)Gerçekleştirilen Önemli Projeler:

1-Yeni hizmet binasının hizmete açılması
2-Yeni hizmet binası oto park kısmının kamulaştırılması
3-Muhtelif cadde ve sokakların asfaltlanması
4-Yüzüncü Yıl Parkının çay ocağı ve wc inşaatının bitirilmesi
5-İçme Suyu terfi hattının malzemelerinin alımı
6-Morglu cenaze yıkama aracı alımı

b)Gerçekleştirilecek Önemli Projeler:

1-Soğuk hava deposu
2-Muhtelif cadde ve sokakların yol düzenlemesi
3-Yeni düğün salonu binası
4-Kurtuluş mah. Cumhuriyet meydanına park düzenlemesi
5-Yüzüncü Yıl parkı çevre düzenlemesi
6-İçme suyu terfi hattının yeniden yapılandırılması
7-Yeni mezarlık yeri tahsisi
8-Cenaze taşıma aracı alınması
1.Çiftçi Mallarını Koruma Derneği.

Çiftçi mallarının korunması hakkındaki 4081 onlu kanun gereğince yöre halkının ekilen,dikilen tarımsal amaçla mallarını başıboş hayvanlardan koruma,zarar verenleri tespit ederek cezalandırmak gayesiyle kurulmuştur.

Köy tüzel kişiliği zamanında muhtarlık tarafından yürütülmüştür.bu amaçla köy katipleri çalıştırılmıştır.

Belediye teşkilatının kurulmasıyla,belediye meclisi tarafından meclis çalışma süresi kadar görevli ve belde halkından çiftçi malları idare meclisi(5 asil 5 yedek üye) seçilmesiyle yönetim kurulu oluşturulur.Asil üyelerden oluşan yönetim kurulu kendi arasında başkan,yardımcısı ve diğer görevleri taksim ederek çiftçi malları koruma başkanlığını oluştururlar.

2.Jandarma Karakol Komutanlığı,

Kasabamızda jandarma karakolu 1949 yılında kendi sorumluluk bölgesinde asayiş ve huzurun temini,suçluların takip ve yakalanması ve diğer kolluk hizmetlerini yürütmek için kurulmuştur.

Karakol Komutanlığı Killiğe taşınmıştır.

3.İlçe Milli eğitim Müdürlüğüne Bağlı Okullarımız:

Kasabamızda bu okulları tanıtmadan önce kasabamızda eğitim öğretim durumunu kısaca belirtelim.

İlk defa maarif vekaletine ait mektep eski köy pazarında 1327 (1911) yılında kurulup tedrisata başlamıştır.yunan işgalinde yıkılan bu mektepte 12 yıl hizmet verilmiştir.1339 (19239 yılında Hasan Kahya’nın misafir odasında tedrisata devam edilmiştir.İlk öğretmeni Sarıgöl’ün Emcelli Köyünden gelen Hilmi Baysal’dır.Mektep misafir odasında eski muhtarlık (karakol) binasına taşınmıştır.1928 yılında harf inkılabı ile birlikte yeni Türkçe ile Ali Galip Gökçe isimli kişi öğretmenlik yapmıştır.burada iki yıl hizmet verilmiş olup Pazar camiinde eski mahalle mektebinde eğitim ve öğretim sürdürülmüştür.1942-1943 yılından itibaren 5 yıl üzerinden mezun verilmiştir.

Kasabamızda 2 ilköğretim okulu ve 1 lise olmak üzere toplam 3 okulda normal öğretim yapılmaktadır.

Şimdi kasabamız Yeşilyurt’ta Türk Milli eğitiminin amaçları doğrultusunda eğitim ve öğretim işlerinin yürütüldüğü okullarımızı tanıyalım.

a) Yeşilyurt İlköğretim Okulu
1998 yılında ilköğretimin 8 yıla çıkarılmasıyla Gazi İlkokulu ile ortaokulun birleşmesiyle Yeşilyurt ilköğretim okulu adını almıştır.İki kademeden oluşmaktadır.1.kademe Kasabanın en eski okuludur.1930 yılında kendi binasının yapılması üzerine eğitim-öğretim işlerini burada sürdürmüştür.ilk yapılan bina kerpiçten ve toprak örtü ile yapılmıştır.maliyeti iki bin liradır.zamanla yetersiz ve kullanılmaz duruma gelen okulun ön kısmına Ahmet Karaaslan’ın muhtarlığı döneminde 1.bina,1958 yılında ikinci bina yapılarak eğitim ve öğretime devam edilmiştir.Ali Şahin’in muhtarlığı döneminde 1961 yılında üçüncü bina yapılmıştır.öğrenci mevcutlarının artmasıyla yapılmış olan 3 binada 8 derslik,1 müdür odası,1 öğretmenler odası ve ders araçları odasından ibarettir. 12 dekar arsaya sahiptir.

2.kademe Kasabamızda ortaokul 1969-1970 öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır.Yeşilyurt belediye binasındaki dükkanlarda geçici olarak eğitim ve öğretimini sürdürmüştür. 1969 yılında Yeşilyurt Belediyesi tarafından 7500m2lik arsa tahsil edilmiştir.Aynı yıl okul yaptırma ve yaşatma derneği kurulmuştur.Derneğin çalışmaları ve kasaba halkının yardımları ile arsası üzerine 537m2lik kendi hizmet binasının temeli atılmıştır.(1969)

21.01.1988 tarihinde kendi hizmet binasına kavuşan ortaokulda,6dershanede eğitim ve öğretim sürdürülmektedir.

Okul tek katlı yığma olarak yapılmıştır olu üzeri hasır beton ve çatı ile örtülüdür.sığınak amacıyla yapılmış 94mlik bodrum alanı mevcuttur .Okulun laboratuar ve kitaplığı vardır.Okul kitaplığında 875 kitap bulunmaktadır.

Yeşilyurt ilköğretim Okulu 1998 yılında mecburi eğitimin 8 yıla çıkmasıyla birlikte Yeşilyurt Gazi İlkokulu ve Yeşilyurt Orta okulunun birleştirilmesiyle adını almıştır.

Yeşilyurt İlköğretim Okuluna çevre köylerden de taşımalı olarak öğrencilerimiz gelmektedirler.Okulumuz velilerimizle işbirliğini geliştirerek eğitim ve öğretimde daha başarılı olmak için çalışmalarını sürdürmektedir.Okulumuzun daha da başarılı olmasını sağlamak hepimizin elindedir.Veli-Müdür-öğretmen-öğrenci diyalogu eğitimde çok önemlidir.Okulumuz pansiyonlu ilköğretime dönüştüğü zaman hem kasaba halkı için hem de öğrencilerimiz için daha olumlu gelişmeler sağlanacaktır.

b) Yeşilyurt Fatih İlköğretim okulu

Kasabamızda Namık Kemal Mahallesi doğuya doğru uzayınca Gazi İlkokulu ile arası 1 500 metreyi bulmuştur.Bu yüzden yeni bir okula ihtiyaç duyulmuştur.Öğrencilerin mağduriyetinin giderilmesi için Yeşilyurt fatih İlkokulu yapılmıştır.1975 yılında yapımına başlanan okul 1977 yılında bitirilerek aynı yılın şubat ayında eğitim öğretime başlamıştır.2 katlı tek bir binada öğretim yapılmaktadır.Okul 7 derslik,müdür odası,öğretmenler odası,ders araçları odasından ibarettir.

1998 yılından itibaren Yeşilyurt Fatih İlköğretim okulu olarak eğitim ve öğretim sürdürülmektedir.Son yıllarda yapılan çalışmalarla okul laboratuara kavuşmuştur. Okulumuzun daha da başarılı olmasını sağlamak hepimizin elindedir.Veli-Müdür-öğretmen-öğrenci diyalogu eğitimde çok önemlidir.

Ç) Yeşilyurt Çok Programlı Lise
Kasabamızda çok programlı lise 1995-1996 döneminde eğitim ve eğitim ve öğretime başlamıştır. Yeşilyurt Belediyesi’nin kendi hizmet binası, geçici olarak okula tahsis etmesiyle, eğitim ve öğretim bu binada sürdürülmektedir.

Her geçen gün gelişmekte olan okul ilerleyen yıllarda üniversitelere gençlerimizi yerleştirmenin çabası ile çalışmaktadır.
Çevre köylerin ve kasaba halkımızın çalışmaları ve devletimizin desteği ile lisemizin kendi binasının bitmesini bekliyor ve öğrencilerimize imkanları daha geniş olan bir okula kavuşmalarını diliyorum.

“En büyük yatırım insana ve eğitime yapılan yatırımdır”düşüncesi ile okullarımıza gereken ilgi ve alaka gösterilmeli, ilim tahsil eden gençlerimiz maddi ve manevi yönden desteklemeli ki yarınlarımız umutla dolsun.

Velilerimiz okullarımıza gereken önemi vermeli öğrencilerimizin başarılarını artırıcı çalışmalarda okullarımıza yardımcı olmalıdırlar.Öğretmenlerimiz velilerle daha iyi iletişimde bulunmalı, onlara öğrencilerimizin durumlarını daha ileri nasıl götürebileceklerinin planlarını mutlaka anlatmalıdırlar.

“En büyük yatırım insana ve eğitime yapılan yatırımdır”düşüncesi ile okullarımıza gereken ilgi ve alaka gösterilmeli, ilim tahsil eden gençlerimiz maddi ve manevi yönden desteklemeli ki yarınlarımız umutla dolsun.

4.KOOPERATİFLERİMİZ

Kooperatif; üretim, kredi, tüketim ve mesken gibi başlıca ekonomik ihtiyaçların tatmini amacıyla kendi arzu ve idaresiyle bir araya gelen; bu ihtiyaçları karşılaştırmak için kendi iktisadi gayretleriyle bir işyeri ve işletme vücuduca getiren insanların birleşme teşebbüsleridir.

Kooperatifçilik kanununda kooperatif; ortaklarının belirli ekonomik çıkarlarını ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarına karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla kurulan değişik sermayeli kuruluşlar olarak tarif edilmektedir.

Kasabamızda yaşayan insanların bir kooperatif kurarak bu kooperatifin belde de (zamla çevrede) yaş üzümü, pazarlaması, yaş üzümle ilgili sanayi tesisleri kurması ve işletmesi,hal kurulması ve dış piyasalara girmesi ,(yurt içi)ticarette v.b. gibi konularda girişim ve atılımlarda bulunması sağlanmalı ve desteklenmelidir.Unutulmamalıdır ki kooperatiften birlik, birlikten kuvvet doğar.

Kısaca bu tespitlerimizi ve görüşlerimizi aktardıktan sonra kasabamızda bulunan kooperatiflerimiz tanıyalım.

a)Yeşilyurt 555 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifi

İzmir’de bulunan Tarım Kredi Bölge müdürlüğüne bağlı olan Yeşilyurt 555 sayılı kooperatif kasabamızda 1935 yılında kuruldu.

Cumhuriyet kurulduktan sonra Türk çiftçisini ve köylüyü kalkındırmak, Bunun içinde nakdi ve ayni kredi sağlayarak daha fazla ürün elde etmek amacıyla kuruldu.

Yeşilyurt 555 Sayılı Tarım kredi Kooperatifi’nin kurucuları şunlardır.

1.Mustafa Karaoğlan 2.Mehmet Kaya 3.Ömer Erdem
4.Ramazan Tortuk 5.Süleyman Ertürk 6.Veli Ertürk
7.Kamil Kaya 8.Hasan Çakal 9.Mehmet Tortuk
10.Mehmet Kaplan 11.Veli Eroğlu 12.Mehmet Şahin
13.Osman Baltalı 14.Mehmet Uslu 15.Hüseyin Bilgi
16.Osman Ata 17.Mustafa Ekiz 18.Hasan Cemer
19.İbrahim Ata 20.Hasan Türkmen 21.Mustafa Kuldur
22.Ali Varol 23.Süleyman Tuna

Pazar camii ’ nin avlusundaki binada geçici olarak hizmet verdi.
Ortaklarına daha iyi hizmet verebilmek için lojmanlı hizmet binasının
İhalesini 20.07.1954 tarihinde yaparak 35.803 lira 37 kuruş maliyetle
Müteahhit Ali İzmirliye verildi. 22.08.1954 tarihinde bir Pazar günü
Saat 15’de Alaşehir Ziraat Bankası müdür muavini Mustafa Topuz
Kooperatif müdürü Rıza Vural muhasebeci Hasan Canı tez yüksek
Mühendis S.T Cemaligil, yönetim kurulu başkanı Mehmet Tortuk as başkan
Süleyman Ertürk Üyeler Emine Aydın , Mehmet Akçay , fen memuru Remzi Tosun müteahhit Ali İzmirli ve köy halkında iştir arakları ile lojman hizmet binasını temeli atıldı.İnşaat 06.12.1924 tarihinde bitirildi.Eksiklerin tamamlanması ile 18.03.1955 tarihinde kooperatif kendi hizmet binasına taşındı.Aynı yıllarda 500 tonluk depo yapıldı.Kooperatif kendi hizmet binasında ortaklarına hizmet vermektedir. Yeşilyurt, Ceberkamara, Aydoğdu, Ceberburhan ,Çavuşlar, Sobran, İsmailbey ve Özpınar köylerinde ortakları bulunan kooperatif son yıllarda taktir toplayan çalışmalarıyla kasaba halkının dikkatini çekmektedir.

B)Esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatifi

Manisa bölge birliğine bağlı olan Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi kuruluş çalışmalarını 1974 yılında başlamış olup,1975 yılında ilk genel kurulunu yaparak faaliyete başlamıştır.Kooperatife ortak olan esnaf ve sanatkarlara mesleki faaliyetleri için gerekli kredi ve banka teminat mektubu sağlamak üzere kefil olmak gayesi ile kuruldu.

Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ilk kurucuları şöyledir.
1.Necati Arı 2.M. Kamil Devrik 3.Hüseyin Günay
4.Süleyman Karataş 5.Ali Kuruş 6.Hüseyin Günden
7.A. Veyis Işık 8.Mustafa Tokuç 9.Selahattin Yavuz
10.Ali Usta 11.Ömer Usta 12.Mustafa Dan
13.Mehmet Uslu 14.Şahin Erbaş 15.Nuri Gülcü
16.Süleyman Koran 17.Arif Erdoğan 18.Cengiz Erdoğan
19.İsmet Eroğlu 20.Ali Vural 21.Mehmet Tel
22.Mehmet Toprak 23.Hüseyin Gök 24.Seyfi Karakurt
25.Mustafa Uslu 26.Hüseyin Kocagöz 27.İbrahim Süzer
28.Ali Şahin 29.Bekir Boğa 30.Himmet Kına

Bu güne kadar geçici binalarda ortaklarına hizmet veren kooperatif iki katlı hizmet binasından esnaflarımıza daha iyi hizmetler sunmaktadır.

c) S.S. 41 Nolu Yeşilyurt Minibüsçüleri Motorlu Taşıtlar Kooperatifi

Ortaklarının taşıma hizmetlerini pazarlamak ve bu hizmetlerle ilgili ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 7.12.1990 tarihinde kuruldu.Kooperatifin kurucularını şöyle belirtebiliriz.

1.Abdullah Bulut
2.Hüseyin Arı
3.Müslüm Çetin
4.Fevzi Ölmez
5.Hüseyin Varol
6.Ahmet Devrik
7.Yıldırım Devrik

Kooperatif geçici olarak Yeşilyurt Oto garında bulunan dükkanda hizmet vermektedir.

ç)1041 Nolu Tariş

Genel müdürlüğü İzmir’de bulunan 1401 nolu Tarım Satış Kooperatifi kasabamızda 1993 yılında kurulmuştur.Tariş’in amacı ; Ortaklarının ürünlerine devamlı alıcı bulmak, sürümü sağlamak ,iç ve dıştaki aracılara giden kazancı,üreticilere mal ederek onları kuvvetlendirmek,fiyatların zararlı dalgalanmalarının önüne geçmek , ürünlerin standartlaşmasını gerçekleştirmek ortakların üretim ihtiyaçlarına yarayan her çeşit araç ve gereçleri en ucuza fiyatla temin edip dağıtmak,ortakların teslim ettiği ürünleri işlemek ambalajlamak,iç ve dış yasalarda satışını sağlamak,üreticilerin mesleki bilgilerini artırmak, bunun için kurslar açmak,seminerler düzenlemek yabancı ülkelerdeki benzer kuruluşlarla işbirliği yapmak tanıtıcı ve eğitici faaliyetlerde bulunmaktadır.

1041 nolu Tariş’ in kurucularını şöyle belirtebiliriz.
Halil Erdoğan Başkan
Recep Sağ Başkan vekili
Ali Gülecan Mehmet Uzuner İlyas Süzer
İbrahim Ekin Süleyman Çıbık Mustafa Ölmez
Yadigar Uludağ Gürsel Çakal Hasan Ata

1041 nolu Tariş ortaklarına belediyeye ait fırın –otel binasında geçici olarak hizmet vermiş, ortaklarına daha iyi hizmet verebilmek için idari bina ve depoların yapılması çalışmaları bitirilmiş (2002) hizmetini kendi binalarından vermektedirler.

Bağlıca, Çavuşlar, İsmail bey, Caberkamara, Gümüşçay, Sobran gibi çevre köylerle birlikte ortak sayısı her geçen gün artmaktadır. Ortaklara gübre ve zirai ilaç dağıtımı yapılmaktadır.Bunların yanı sıra kanaviçe, çuval, bodası, zeytin yağı v.b. de verilmektedir.

d) 1857 Nolu Yeşilyurt Sulama Kooperatifi

Tarım sahalarından çıkarılacak suyun ziraatta kullanılması ile ilgili arzı tasfiyesi, tarla başı kanalları, tarla içi sulama ve drenaj gibi zirai ulama tesisleri kurmak veya kurulmuş olan sulama tesisleri işletmek ve bakımı yapmak gayesiyle kuruldu.

1847 nolu Yeşilyurt Sulama Kooperatifi kurulması çalışmaları 1995 yılında başlamış olup 18 Haziran 1996 tarihinde kurulmuştur.

Yeşilyurt sulama Kooperatifi’ nin kurucuları şöyle belirtebiliriz.

Hüseyin Derin Ahmet Kaya Hasan Gülcü Ali çalın
Fikret Köken Hasan Tavukçu Mehmet Günden Hüseyin Çanak
Mehmet Tutal Süleyman Doğan Selahattin Ertürk Yahya Usta
Mithat Çakır Mehmet Meres Hüseyin Toker Hasan Gülcü
Fikret Köken

Kasabada sulama kooperatifi uzman kişilere tespit ettirdiği muhtelif yerlerde 6 adet sondaj kuyuları açmıştır. Kooperatifin üyeleri ve yönetim kurulu sulama kooperatifinin yürütülemeyeceğini belirterek fesih yolunu seçerek hazır durumdaki pompaları Sarıgöl Bağ sulama birliğine devretmişlerdir.

YEŞİLYURT BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsüne bağlıdır.Kasabada bağcılık araştırma İstasyonu inşaatına 1982 yılında başlanmış,1984 yılında bitirilerek çalışmalarına devam etmektedir.

Bağcılıkla ilgili teknikleri yörede bulunan çiftçilerle birlikte uygulayarak
Örnek fidanlar yetiştirmek ve gerekli araştırmalarda bulunarak kalite ve rekolteyi yükseltmek gayesiyle kurulmuştur.Diğer zirai denemelerde yapılmaktadır.

385 dekar arazi üzerinde kurulan istasyon da; dünyada kullanılan bütün tekniklerin Türkiye şartlarına uygunluğu enstitü tarafından incelenerek uygunluğu tespit edilmiş olan denemeleri yapılmaktadır. Bugüne kadar gerçekleştirilen proje ve araştırmalardan bazıları şunlardır.

1. Asma fidanı üretiminin ıslahı ve geliştirilmesinin uygulanması

2.Yuvarlak çekirdeksiz üzüm bağlarında farklı derinlik ve mesafelerde uygulanan gübrenin beslenme üzerindeki etkisi

3. Termoterapi ve meristem kültürü yöntemlerinle ile virüssüz asma materyali üzerinde araştırma

4.Bağ bölgeleri için uygun terbiye şekillerinin araştırılması
5.Yuvarlak çekirdeksiz üzüm çeşitlerinde budama bırakılan koltuklu dalların verimliliği üzerinde araştırmalar

6.Mesafe aralık deneme projeleri

7.Klonal selleksiyon denemesi

8.Bölgeye uygun çekirdekli sofralık ve şaraplık çeşitlerinin araştırılması


P.T.T.

Manisa Bölge Müdürlüğüne bağlı olup, Alaşehir postanesinin şubesi olarak 1964 yılında açıldı. Ulaştırma Bakanlığına bağlı iktisadi Devlet Teşekkülü’dür.

Yeşilyurt’ta P.T.T servisi geçici olarak belediyeye ait binada hizmet vermektedir. Kendi hizmet binasının yapılması gerekmektedir.

Görevi, mektup, telgraf , telefon, paket, koli, posta çeki v.s gibi her türlü posta hizmetleri vermektedir. Ülkemizde ulaşım imkanlarının artmasıyla posta sevkıyatı sürat kazanmış, uyduların devreye girmesiyle otomatik telefon ve teleks görüşmelerinde ileri derecede mesafe alınmıştır.

YEŞİLYURT SAĞLIK OCAĞI

Kasabamızda sağlık ocağı 20.01.1984 yılında kuruldu. Aşı ve bağışıklama yapılmasının yanında koruyucu hekimlik ve poliklinik hizmetleri vermek, kasabanın şebeke sularının sağlığa uygunluğunu kontrol etmek, gıda maddelerinin sağlığa uygunluğunu denetlemek koruyucu hekimlik hizmetlerinin içindedir.

Nufus planlaması tahliller yapılması doğumların izlenmesi ve riskli doğumların önceden tespit edilerek tedbirlerin alınması diğer faaliyetleridir. Yeşilyurt sağlık ocağının ilk doktoru Zuhal Altınok’dur. Sağlık ocağına bağlı olarak hizmet gören köyleri:Gümüşçay,Caberkamara,Aydoğdu,Sobran,Caberburhan olarak Belirtebiliriz. 1984 yılında 1995 yılına kadar belediyeye ait binada hizmet veren Yeşilyurt sağlık ocağı 28.07.1995 günü lojmanlı kendi hizmet binasına taşındı. 3500 m kare arsa üzerinde 3 katlı kendi hizmet binasında kamu hizmeti vermektedir. Alaşehir sağlık grup başkanlığına bağlıdır.

YEŞİLYURT ‘TA SPOR KULÜPLERİMİZ

İnsanların bedenen ruhen ,fikren ve bu unsurlar arasında koordinasyon (işbirliği ve ahenk) kurma kabiliyeti bakımından gelişmelerini ve eğlenip dinlenmelerini sağlayan eğitim ve eğlence faaliyetlerine spor adı verilmektedir.

Atatürk ‘ün spor ile güzel bir sözü vardır. Der ki” Ben sporcunun zeki ,çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim”.

Ülkemizde ve yurt dışındaki sportif faaliyetler kasabamızda ilgi ile izlenmektedir. Cumartesi ve pazar günleri profesyonel ve amatör ligler heyecanla takip edilmektedir.Ayrıca kasabamız ikinci amatör futbol liginde temsil edilmektedir.Amatör liglerde mücadele etmeden önce de çevrede yapılan turnuvalara katılarak bir çok kupa kazanmıştır.İlçemizde voleybol dalında düzenlenen kaymakamlık kupası turnuvasında da ikincilik almıştır.

Avcılar ve Atıcılar kulübünde düzenlenen sohbetlerle insanların birbirleri ile kaynaşmaları sağlanmaktadır.Avcılıkla ilgili sohbetler de bulunarak bu spora karşı ilgi ve destek oluşturulmaya çalışılmaktadır.

a)Yeşilyurt Spor kulübü:

1985 yılında kuruluş çalışmalarına başlayan Yeşilyurt spor Kulübü 31.8.1986 tarihinde kuruldu.

Gençlerimizi sportif faaliyetlerde yönlendirmek amacıyla kurulan Yeşilyurt Spor Kulübü’nün kurucularını şöyle belirtebiliriz
.
Halil TOKER Muzaffer ERDEM Hikmet BOZKURT
Sami TEK Ramazan TORTUK Eyüp TAVUKÇU
Yaşar ÇAKIR Ahmet KAYA Cavit ÇAKIR
Mehmet GÜLCÜ Ali BAKIR İbrahim EFE

Amatör futbol liginde mücadele etmeden önce de başarılı maçlar çıkaran Yeşil Yurt Spor bu başarılarını girdiği amatör kümede de sürdürmüştür.İlk kurulduğu yıl 40 lisanslı futbolcuya sahip olan Yeşil Yurt Spor1986-1987 sezonunda ,8 takımın bulunduğu 2. Amatör kümede mücadele ederek oynadığı güzel futbol ile gönüllerde taht kurmuş , hiç yenilgiyi almadan şampiyon olmuştur. Bu şampiyonlukla 1. Amatör kümeye yükselmiştir.

Renkleri yeşil kırmızıdır. Yeşilyurt spor son zamanlarda yaptığı dış transferlerle ekonomik yönden sıkıntılar yaşamaktadır.Gençlerimize tekrar spor kapılarının açılmasını temenni ederim. Yeşilyurt Spor üzerindeki değişik düşüncelerden kurtarıldığı zaman gençlerimize daha iyi spor imkanları sunulacaktır.Gençlerimiz kendini spor alanına vererek dışarılara doğru açılması sağlanacaktır.

b)Yeşilyurt Avcılar ve Atıcılar Derneği

Avcılar ve Atıcılar Derneği Yeşilyurt’ta ilk kez 1975 yılında Hüseyin Kargıçak önderliğinde kurulmuştur.

Daha sonraki yıllarda 1983’te tüzük değişikliği çalışmaları yaparak 1984 tarihinde yeniden kurulmuştur.

Avcılığı spor olarak yapmayı benimsetmek, gençleri bu spora yöneltmek
Avcılık atıcılık bilgileri vermek, av köpeklerinin cins olanını ıslah etmek ve çoğaltmak,zararlı hayvanları yok etmek için sürek avları tertip etmek ve avcılık kuruluşları arasında sportif yarışmalar düzenlemek gayesiyle kurulan Yeşilyurt Avcılar ve Atıcılar derneği mevcuttur.

Yazan: Ceyhan ORTAÇ’a çok teşekkür ederiz.

Benzer yazı eklentisi bulunamadı.
Bu yazı için bir yorum yap..
        

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ve imla kuralları ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır. Yazı ve yorumlar hiçbir şekilde sitemizin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Bunlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
                

Eser Ürküt   Eser ÜRKÜT   eser@egehaberleri.net

 

12 Mart 2023

Viktorya, Seyşeller — Lider kripto türevleri borsası ve Copy Trade platformu olan Bitget, dünya çapında milyonlarca trader tarafından kullanılan bir... devamını oku

 

Zeren Dağdeviren

 

 

  Zeren DAĞDEVİREN   zeren@egehaberleri.net

 

30 Eylül 2020

Merhaba, 2020 Yazına veda ettiğimiz bu günlerde, sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Her yaz genellikle Ege ve Akdeniz bölgelerindeki Antik şehirleri ve ilgimi çeke... devamını oku

 

Hüseyin Bora Çelik

 

 

  Hüseyin Bora ÇELİK   hboracelik@gmail.com

 

Saadete kutlu yürüyüş (1. Bölüm) Rüyaların tılsımına hepimiz elbet inanırız, iyiye veya kötüye yorarız zaman zaman; Bazen “hayırdır inşallah” diyip birkaç gün etkisinde ka... devamını oku

 

Merve Küçük

 

 

  Merve KÜÇÜK   mrv.kck1323@gmail.com

 

 

Aslıhan Uğur

 

 

  Aslıhan UĞUR   aslihanugur81@hotmail.com

 

Ekrem Örsoğlu

 

 

  Ekrem ÖRSOĞLU   zeus@egehaberleri.net

 

Mahmut Taylan Tüfek

 

 

  Mahmut Taylan TÜFEK   mtaylan.tufek@gmail.com

 

18 Nisan 2018

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ne kadar tanıyoruz bunu bilmeden onun hakkında yapılan konuşmalar doğru değildir. Benc... devamı

Melahat Erten Tekeşin

 

 

  Melahat Erten TEKEŞİN   melahattekesin@gmail.com

 

Süleyman Türkoğlu

 

 

  Süleyman TÜRKOĞLU   suleymanturkoglu333@gmail.com

 

 

Ege Haberleri